16 ) Một vật có khối lượng 14000g , có thể tích 10 dm khối a) Tính khối lượng riêng của chất làm vật đó b) Tính trọng lượng riêng của chất làm vật đó

Question

16 ) Một vật có khối lượng 14000g , có thể tích 10 dm khối
a) Tính khối lượng riêng của chất làm vật đó
b) Tính trọng lượng riêng của chất làm vật đó bằng 2 cách

in progress 0
Aaliyah 4 tháng 2021-08-14T20:06:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:07:24+00:00

  Đáp án:

  a. D = 1400kg/m³

  b. d = 14000N/m³

  Giải thích các bước giải:

  14000g = 14kg

  10dm³ = 0,01m³

  a. Khối lượng riêng của vật là: 

  $D = \frac{m}{V} = \frac{{14}}{{0,01}} = 1400kg/{m^3}$

  b. Trọng lượng riêng của vật đó là:

  \[\begin{array}{l}
  C1:d = 10D = 10.1400 = 14000N/{m^3}\\
  C2:P = 10m = 10.14 = 140N \Rightarrow d = \dfrac{P}{V} = \dfrac{{140}}{{0,01}} = 14000N/{m^3}
  \end{array}\]

  0
  2021-08-14T20:07:28+00:00

  Đáp án:

  Đổi `14000g = 14kg`; `10dm^3 = 0,01m^3`

  `a)` Khối lượng riêng của vật đó là :

  ta có ct : `D = m/V` thay `m = 14, V = 0,01` vào ct ta được 
  `D = 14/(0,01) = 1400kg` $/ m^3$

  `b)` Trọng lượng riêng của vật đó là :

  Cách 1. ta có ct : `d = 10D`

  `⇒ d = 10 . 1400 = 14000N` $/m^3$

  Cách 2.

  Ta có : `P = 10m`

  `⇒ P = 14 . 10 = 140N`

  `⇒ d = P/V` thay `P = 140, V = 0,01` vào ct ta được :

  `d = 140/(0,01) = 14000N` $/m^3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )