168:x dư 18;149:x dư 29 tìm x biết x là số lớn nhất có thể x ∈ N

Question

168:x dư 18;149:x dư 29
tìm x biết x là số lớn nhất có thể
x ∈ N

in progress 0
Elliana 4 tuần 2021-09-07T09:25:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:26:36+00:00

  Đáp án: $x=30$

   

  Giải thích các bước giải:

  $168:x $ dư 18 => $168-18=150 \vdots x$

  => $x$ $\in$ $Ư(150)$

  $149:x$ dư $29$ => $149-29= 120 \vdots x$

  => $x$ $ \in$ $Ư(120)$

  => $x$ $\in$ $ ƯC(150;120)$

  Mà $x$ là số lớn nhất có thể => $x$ là $ƯCLN(150;120)$

      $150=2.3.5^2$

      $120=2^3.3.5$

  => $ƯCLN(150;120)=2.3.5=30$

  Vậy $x=30$

  0
  2021-09-07T09:26:47+00:00

  `168:x` dư `18`

  `168-18=150⇒150\vdotsx`

  `⇒x∈Ư(150)`  (1)

  `149:x` dư `29`

  `149-29=120⇒120\vdotsx`

  `⇒x∈Ư(120)`   (2)

  Từ `(1),(2)`

  `⇒x∈ƯC(150,120)`

  Mà `x` lớn nhất có thể `(x∈N)`

  `⇒x∈ƯCLN(150,120)=2.3.5=30`

  Vậy `x=30`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )