17 Đối với dân tộc ta, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước có ý nghĩa quan trọng nhất là : A: Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân ch

Question

17
Đối với dân tộc ta, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước có ý nghĩa quan trọng nhất là :

A:
Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước
B:
Kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc
C:
Chấm dứt ách đô hộ thực dân đế quốc
D:
Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-28T12:24:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:25:30+00:00

  Đáp án: D. Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội

  0
  2021-10-28T12:26:06+00:00

  Đáp án:

  D

  Giải thích các bước giải:

  D: Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )