|x^2 +1|-x^2+1/2.x=-3 tìm x |1/2+x^2|+|1/3+x^2|=2.(x^2-1/5+x)

Question

|x^2 +1|-x^2+1/2.x=-3
tìm x
|1/2+x^2|+|1/3+x^2|=2.(x^2-1/5+x)

in progress 0
Josie 5 tháng 2021-07-18T14:14:03+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:15:36+00:00

  Đáp án:

  a)$x=4$
  b)$x=-\dfrac{25}{12}$

  Giải thích các bước giải:

  a) $|x^2+1|-x^2+\dfrac{1}{2}x=3$
  $⇔x^2+1-x^2+\dfrac{1}{2}x=3$
  $⇔\dfrac{1}{2}x=2$
  $⇔x=4$
  b)$|x^2+\dfrac{1}{2}|+|x^2+\dfrac{1}{3}|=2(x^2-\dfrac{1}{5}x)$
  ⇔$x^2+\dfrac{1}{2}+x^2+\dfrac{1}{3}=2x^2-\dfrac{2}{5}x$
  $⇔-\dfrac{2}{5}x=\dfrac{5}{6}$
  $⇔x=-\dfrac{25}{12}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )