2x⁴-10x²=4 mọi người giúp em với ạ gấp ạ

Question

2x⁴-10x²=4 mọi người giúp em với ạ gấp ạ

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-18T03:43:07+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:44:47+00:00

  $\text{ 2$x^{4}$ – 10$x^{2}$ = 4 ( I )}$

  $\text{ <=> 2$x^{4}$ – 10$x^{2}$ – 4 = 0}$

  $\text{ Đặt $x^{2}$ = t ( t ≥ 0 ) }$

  $\text{ ( I ) => 2$t^{2}$ – 10t – 4 = 0 }$

  $\text{ Δ = $( -10 )^{2}$ – 4 . 2 . ( -4 ) = 132}$

  $\text{ Δ > 0 => Phương trình có hai nghiệm phân biệt : }$

  $\text{ $t_1$ = $\dfrac{- ( -10 ) + \sqrt{ 132 } }{2 . 2}$ = $\dfrac{5 + \sqrt{33}}{2}$ ( TM )  }$

  $\text{ $t_2$ = $\dfrac{- ( -10 ) – \sqrt{ 132} }{2 . 2}$ = $\dfrac{5-\sqrt{33} }{2}$ ( Loại ) }$

  $\text{ Với $t_1$ = $\dfrac{5+\sqrt{33} }{2}$ }$

  $\text{ => $x_1$ =  $\sqrt{(\dfrac{5+\sqrt{33}}{2}) }$ }$

  $\text{       $x_2$ = – $\sqrt{(\dfrac{5+\sqrt{33}}{2})}$ }$

  $\text{ Vậy S = { $\sqrt{(\dfrac{5+\sqrt{33}}{2}) }$ ; – $\sqrt{(\dfrac{5+\sqrt{33}}{2})}$ }}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )