2/1×3+2/3×5+…+2/99×101 Ai làm nhanh nhất mình vote 5 sao và trả lời hay nhất nha

Question

2/1×3+2/3×5+…+2/99×101
Ai làm nhanh nhất mình vote 5 sao và trả lời hay nhất nha

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-07T20:34:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:35:48+00:00

  Tham khảo

   Đặt `A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+…+\frac{2}{99.101}`

  Áp dụng `\frac{2}{n(n+2)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}`

  `⇒A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+…+\frac{1}{99}-\frac{1}{101}`

  `⇒A=1-\frac{1}{101}`

  `⇒A=\frac{100}{101}`

  `\text{©CBT}`

   

  0
  2021-08-07T20:35:57+00:00

  `2/(1xx3) + 2/(3xx5) + ….+ 2/(99xx101)`

  `= 1/1 – 1/3 + 1/3 – 1/5 +…+ 1/99 – 1/101`

  `=1/1 – 1/101`

  `=101/101 – 1/101`

  `= 100/101`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )