(2x^2-3xy+y^2.(x+y) (X-7).(x^2-5x+1)-x.(x^2+11) Giúp mình 2 câu này vs ạ

Question

(2x^2-3xy+y^2.(x+y)
(X-7).(x^2-5x+1)-x.(x^2+11)
Giúp mình 2 câu này vs ạ

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-07-27T09:22:36+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:23:36+00:00

  Bài lm nek

  Bài này mình làm với 2 loại đề bài nha!

  Nhớ vote cho mk 5 sao nhá ????

  Đề 01. Rút gọn biểu thức (hay Tính giá trị biểu thức)

  Câu 1.

  (2x² – 3xy + y²). (x + y)

  = x (2x² – 3xy + y²) + y (2x² – 3xy + y²)

  = (2x³ – 3x²y + xy²) + (2x²y – 3xy² + y³)

  = 2x³ – 3x²y + xy² + 2x²y – 3xy² + y³

  = 2x³ + (2x²y – 3x²y) + (xy² – 3xy²) + y³

  = 2x³ – x²y – 2xy² + y³

  Câu 2.

  (x – 7). (x² – 5x + 1) – x. (x² + 11)

  = x. (x² – 5x + 1) – 7 (x² – 5x + 1) – x. (x² + 11)

  = (x³ – 5x² + x) – (7x² – 35x + 7) – (x³ + 11x)

  = x³ – 5x² + x – 7x² + 35x – 7 – x³ – 11x

  = (x³ – x³) + (-5x² – 7x²) + (x + 35x – 11x) – 7

  = -12x² + 25x – 7

  Đề 02. Phân tích đa thức thành nhân tử

  Câu 1.

  (2x² – 3xy + y²). (x + y)

  = x (2x² – 3xy + y²) + y (2x² – 3xy + y²)

  = (2x³ – 3x²y + xy²) + (2x²y – 3xy² + y³)

  = 2x³ – 3x²y + xy² + 2x²y – 3xy² + y³

  = 2x³ + (2x²y – 3x²y) + (xy² – 3xy²) + y³

  = 2x³ – x²y – 2xy² + y³

  = (2x³ – x²y) – (2xy² – y³)

  = x² (2x – y) – y² (2x – y)

  = (x² – y²)(2x – y)

  = (x + y)(x – y)(2x – y)

  Câu 2.

  (x – 7). (x² – 5x + 1) – x. (x² + 11)

  = x. (x² – 5x + 1) – 7 (x² – 5x + 1) – x. (x² + 11)

  = (x³ – 5x² + x) – (7x² – 35x + 7) – (x³ + 11x)

  = x³ – 5x² + x – 7x² + 35x – 7 – x³ – 11x

  = (x³ – x³) + (-5x² – 7x²) + (x + 35x – 11x) – 7

  = -12x² + 25x – 7

  = 21x – 7 – 12x² + 4x

  = (21x – 7) – (12x² – 4x)

  = 7 (3x – 1) – 4x (3x – 1)

  = (7 – 4x)(3x – 1)

  0
  2021-07-27T09:23:41+00:00

  `(2x^2 – 3xy+y^2)(x+y)`

  `=2x^3-3x^2y+xy^2+2x^2y-3xy^2+y^3`

  `=2x^3-x^2y-2xy^2+y^2`

  `(x-7)(x^2-5x+1)-x(x^2+11)`

  `=x^3-5x^2+x-7x^2+35x-7-x^3-11x`

  `=-12x^2+25x-7`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )