2/3x-1/2x=5/2 (3x/7+1):(-4)=-1/28 (3/7-1/4+5/14):x=15%

Question

2/3x-1/2x=5/2
(3x/7+1):(-4)=-1/28
(3/7-1/4+5/14):x=15%

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-06T19:52:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:54:20+00:00

  2/3x-1/2x=5/2

  ⇔ x(2/3 – 1/2) = 5/2

  ⇔ x . 1/6 = 5/2 

  ⇔ x = 5/2 : 1/6

  ⇔ x = 15

  (3x/7+1):(-4)=-1/28

  ⇔ 3x/7 + 1 = -1/28 .(-4)

  ⇔ 3x/7 + 1 = 1/7

  ⇔ 3x/7 = 1/7 – 1

  ⇔3x/7 = -6/7

  ⇔x = -6/7 : 3/7 

  ⇔ x = -2

  (3/7-1/4+5/14):x=15%

  ⇔ 15/28 : x = 3/20

  ⇔ x = 15/28 : 3/20

  ⇔ x = 25/7

   

  0
  2021-09-06T19:54:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, `2/3`x – `1/2`x = `5/2` 

  (`2/3`-`1/2`).  x = `5/2` 

  (`4/6`- `3/6` ) .x = `5/2` 

    `1/6` .           x = `5/2` 

                        x = `5/2`:`1/6` 

                        x = `5/2` – `6/1` 

                        x = `30/2` = 15 

  Vậy x = 15

  b,( `3x/7+1` ) : ( -4 ) = `-1/28` 

        `3x/7+1`             = `-1/28` . ( -4 ) 

         `3x/7+1`            = `1/7` 

          `3x/7`                = `1/7`- 1 

          `3x/7`                 = `-6/7` 

  Vậy x = `-6/7`

  c, (`3/7`-`1/4`+`5/14`) : x=15%

      (`3/7`-`1/4`+`5/14`) : x=`3/20`

       ( `12/28` – `7/28` + `10/28` ) : x = `3/20` 

        ( 5/28 + 10/28 ) :  x = 3/20 

        `15/28` : x = `3/20` 

                    x = `15/28` : `3/20` 

                    x  = `15/28` . `20/3` 

                    x  =   `300/84` = `25/7`

  Vậy x = `25/7`

   Chúc bạn học tốt !

                                              @caohalinh2008  

      

     

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )