2/3:(5/6×9/10) Viết rõ phép tính ra nha không viết luôn kết quả

Question

2/3:(5/6×9/10)
Viết rõ phép tính ra nha không viết luôn kết quả

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-20T07:21:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:22:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{2}{3}$:($\frac{5}{6}$x$\frac{9}{10}$)

  =$\frac{2}{3}$:$\frac{3}{4}$

  =$\frac{8}{9}$ 

   

  0
  2021-09-20T07:23:10+00:00

  = 2/3 : 3/4

  =8/9

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )