2(3 – 7) 1 _______=__ 1+x. 2 Mọi người giúp em với ạ. Đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu

Question

2(3 – 7) 1
_______=__
1+x. 2
Mọi người giúp em với ạ. Đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-05T04:48:19+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T04:50:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

        $\frac{2(3-7x)}{1+x}$=$\frac{1}{2}$ (x$\neq$-1)

  ⇔ $\frac{6-14x}{1+x}$=$\frac{1}{2}$ 

  ⇔ $\frac{12-28x}{2(1+x)}$=$\frac{1+x}{2(1+x)}$ 

  ⇒ 12-28x=1+x

  ⇔ -28x-x=1-12

  ⇔ -29x=-11

  ⇔ x=$\frac{11}{29}$ ™

  Vậy S={$\frac{11}{29}$}

  0
  2021-10-05T04:50:08+00:00

  Đáp án: `x=11/29`

   

  Giải thích các bước giải:

   `ĐK: x \ne -1`

  `(2(3-7x))/(1+x)=1/2`

  `⇔4(3-7x)=x+1`

  `⇔ 12 – 28x = x+1`

  `⇔ -29x = -11`

  `⇔ x=11/29`

  Vậy `S={11/29}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )