2-4+6-8+…+48-50 -1+3-5+7-…+97-99 1+2-3-4+…+97+98-99-100

Question

2-4+6-8+…+48-50
-1+3-5+7-…+97-99
1+2-3-4+…+97+98-99-100

in progress 0
Faith 4 tuần 2021-07-08T18:15:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:16:47+00:00

  1.

  `2-4+6-8+…+48-50`

  `=(2-4)+(6-8)+…+(48-50)`

  `=(-2)+(-2)+…+(-2)`

  `=(-2).25`

  `=-50`

  2.

  `-1+3-5+7-….+97-99`

  `=(-1+3)+(-5+7)+….+(97-99)`

  `=2+2+….+2`

  `=2.25`

  `=50`

  3.

  `1+2-3-4+………+97+98-99-100`

  `=(1+2-3-4)+………+(97+98-99-100)`

  `=(-4)+…..+(-4)`

  `=(-4).25`

  `=-100` 

  0
  2021-07-08T18:17:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2-4+6-8+…+48-50

  =(-2)+(-2)+..+(-2)

  = Có tất cả 25 số (-2)

  =25.(-2)

  =-50

  -1+3-5+7-…+97-99

  =2+2+..+2

  = Có tất cả 50 số 2

  =50.2

  =100

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )