2x + 5 = 3(x – 1) + 2. Tìm x bt x > 0, x < 10.

Question

2x + 5 = 3(x – 1) + 2. Tìm x bt x > 0, x < 10.

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-11-10T20:13:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:14:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `2x+5=3(x-1)+2`

  `⇒2x+5=3x-3+2`

  `⇒2x+5=3x-1`

  `⇒5+1=3x-2x`

  `⇒x=6`

  Thõa mãn điều kiện `x>0,x<10`

  0
  2021-11-10T20:15:10+00:00

  Hướng dẫn trả lời:

  $\text{2x + 5 = 3(x – 1) + 2. (Điều kiện x > 0, x < 10 → 0 < x < 10.)}$

  $\text{⇔ 2x + 5 = 3x – 3 + 2.}$

  $\text{⇔ 2x – 3x = – 3 + 2 – 5.}$

  $\text{⇔ – x = – 6.}$

  $\text{⇔ x = 6. (Thỏa mãn điều kiện 0 < x < 10.)}$

  $\text{Vậy x = 6.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )