(2x-8).(-2)= 2 mũ 4 chứng minh rằng : a) A= 10^2008 +125 chia hết cho 45

Question

(2x-8).(-2)= 2 mũ 4
chứng minh rằng :
a) A= 10^2008 +125 chia hết cho 45

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-08-21T16:40:54+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:42:30+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  \left( {2x – 8} \right).\left( { – 2} \right) = {2^4}\\
   \Rightarrow \left( {x – 4} \right).2.\left( { – 2} \right) = {2^4}\\
   \Rightarrow \left( {4 – x} \right){.2^2} = {2^4}\\
   \Rightarrow 4 – x = \frac{{{2^4}}}{{{2^2}}} = {2^2} = 4\\
   \Rightarrow x = 0\\
  Vậy\,x = 0
  \end{array}$

  $\begin{array}{l}
  A = {10^{2008}} + 125\\
   = 100…00 + 125\left( {2008\,chữ\,số\,0} \right)\\
   = 1000…0125\left( {2005\,chữ\,số\,\,0} \right)\\
  Do:1000…0125 \vdots 5
  \end{array}$

  Và tổng các chữ số của A là 1+0+1+2+5=9 chia hết cho 9 nên A chia hết cho 9

  Vậy A chia hết cho 5.9=45

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )