2.Bằng PPHH hãy nhận bt các lọ hóa chất bị mất nhãn sau: CaO, Na2O, P2O5, MgO và NaCl

Question

2.Bằng PPHH hãy nhận bt các lọ hóa chất bị mất nhãn sau: CaO, Na2O, P2O5, MgO và NaCl

in progress 0
Adalyn 6 ngày 2021-12-04T00:03:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:05:30+00:00

  Đáp án:

  Nhận biết: CaO, Na2O, P2O5, MgO và NaCl 

  – Cho nước vào từng chất

  + Chất tan: CaO, Na2O, P2O5, NaCl

  + Chất không tan: MgO

  PTHH:

  CaO + H2O → Ca(OH)2 

  Na2O + H2O → 2NaOH 

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 

  – Cho quỳ tím vào các dd tan

  + Quỳ tím hóa đỏ: H3PO4

  + Quỳ tím hóa xanh: Ca(OH)2, NaOH

  + Không hiện tượng: NaCl

  – Sục khí CO2 vào Ca(OH)2, NaOH

  + Kết tủa trắng: Ca(OH)2

  + Không hiện tượng: NaOH

  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

   

   

  0
  2021-12-04T00:05:55+00:00

  Cho các chất vào nước. MgO ko tan. Còn lại tan. 

  CaO+ H2O -> Ca(OH)2 

  Na2O+ H2O -> 2NaOH 

  P2O5+ 3H2O -> 2H3PO4 

  Đưa quỳ tím vào các dd. NaCl ko đổi màu. H3PO4 hoá đỏ, chất ban đầu là P2O5. Còn lại hoá xanh. 

  Nhỏ Na2CO3 vào 2 dd kiềm. Ca(OH)2 có kết tủa, chất ban đầu là CaO. NaOH ko hiện tượng, chất ban đầu là Na2O.

  Ca(OH)2+ Na2CO3 -> CaCO3+ 2NaOH 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )