(x+2 /x+căn x-2 – căn x /căn x +2) : 1 / x-1 mọng mọi người giúp đỡ

Question

(x+2 /x+căn x-2 – căn x /căn x +2) : 1 / x-1 mọng mọi người giúp đỡ

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-20T00:50:43+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T00:51:54+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  Dkxd:x \ge 0;x \ne 1\\
  \left( {\dfrac{{x + 2}}{{x + \sqrt x  – 2}} – \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 2}}} \right):\dfrac{1}{{x – 1}}\\
   = \left[ {\dfrac{{x + 2}}{{\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}} – \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x  + 2}}} \right].\left( {x – 1} \right)\\
   = \dfrac{{x + 2 – \sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}{{\left( {\sqrt x  + 2} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\left( {\sqrt x  – 1} \right).\left( {\sqrt x  + 1} \right)\\
   = \dfrac{{x + 2 – x + \sqrt x }}{{\sqrt x  + 2}}.\left( {\sqrt x  + 1} \right)\\
   = \sqrt x  + 1
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )