2) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách có 135 trang. Câu 2. Thực hiện phép tính: a) [168 – (46 + 254) :15] – 18 b) [103 – (8 – 5

Question

2) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một cuốn sách có 135 trang.
Câu 2. Thực hiện phép tính:
a) [168 – (46 + 254) :15] – 18
b) [103 – (8 – 5)]
c ) 11+ 13 +15 … 179 +181
Câu 3. Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 87 – (321- x):5 = 75

in progress 0
Elliana 1 tuần 2021-09-01T03:34:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:35:14+00:00

  $\text{Câu 1:}$

  $\text{Số chữ số dùng để những đánh trang có một chữ số là:}$
              $\text{9 x 1 = 9 (chữ số)}$
  $\text{Số chữ số dùng để đánh những trang có hai chữ số là:}$
            $\text{(99-10+1) x 2 = 180 (chữ số)}$
  $\text{Số chữ số dùng để đánh những trang có ba chữ số là:}$
            $\text{(135-100+1) x 3 = 108 (chữ số)}$
  $\text{Số chữ số dùng để đánh cuốn sách có 135 trang là:}$
              $\text{9 + 180 + 108 = 297 (chữ số)}$

                          $\text{ Đáp số: 297 chữ số}$

  $\text{Câu 2:}$

  $a) [168 – (46 + 254) :15] – 18$

  $= 168 – 300 : 15 -18$

  $= 168 – 20 – 18$

  $= 168 – ( 20 + 18)$

   $= 168 – 38$

   $= 130$

  $b) [103 – (8 – 5)]$

  $= 103 – 3$

  $= 100$

  $c ) 11+ 13 +15 … 179 +181$

  $\text{Tổng trên có số số hạng là:}$

      $\text{(181-11):(13-11)+1= 86 (số hạng)}$

  $\text{Giá trị tổng trên là:}$

      $\text{( 181+11) x 86 : 2= 8256}$

  $\text{Câu 3:}$

  $87 – (321 – x) :5 = 75$
  $⇔(321 – x) : 5 = 87 – 75$

  $⇔ (321 – x) : 5 = 12$
  $⇔ 321 – x = 60$
  $⇔ x = 321 – 60$
  $⇔ x = 261$

  $\text{Vậy x = 261}$

   

  0
  2021-09-01T03:35:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1 : 

                            Giải 

   Từ trang 1 – 9 cần số chữ số để đánh dấu trang là :

        ( 9 – 1 + 1 ) . 1 = 9 ( chữ số )

   Từ trang 10 – 99 cần số chữ số để đánh dấu trang là : 

        ( 90 – 10 + 1 ) . 2 = 180 ( chữ số ) 

    Từ trang 100 – 135 cần số chữ số để đánh dấu trang là : 

         ( 135 – 100 + 1 ) . 3 = 108 ( chữ số ) 

  ⇒ Từ trang 1 – 135 ta cần tất cả : 

           9 + 180 + 108 = 297 ( chữ số ) 

                Đáp số : 297 chữ số 

   Bài 2 : 

  a) [168 – (46 + 254) :15] – 18

   =  [ 168 –  300 : 15 ]   – 18 

   =  (  168 – 150 )           – 18

   =         18                     – 18 

   =                 0 
  b) [103 – (8 – 5)]

   =  ( 103 – 3 )

   = 100 
  c ) 11+ 13 +15 … 179 +181

   Số số hạng của dãy số trên là : 

   ( 181 – 11 ) : 2 + 1 = 86 

   Tổng của dãy số trên là : 

    ( 181 + 11 ) . 86 : 2 = 8256 

  Bài 3 : 

  a) 87 – (321- x ) : 5 = 75

    ⇒        ( 321 – x ) : 5   = 87 – 75 

    ⇒        ( 321 – x ) : 5   = 12 

    ⇒          321 – x      =  12 . 5 

    ⇒             321 – x     = 60 

    ⇒                  x     = 321 – 60

                 ⇒      x      = 261 

  Vậy x                       = 261 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )