#2 Giúp nè: Thu gọn rồi tìm hệ số,phần biến,bậc của đơn thức: c) 8 a b² ( $\frac{1}{4}$ a $c^{2}$ )$^{2}$ d) (-3 b $c^{2}$ )$^2$ (2 a $b^{2}$ )$^2$

Question

#2 Giúp nè:
Thu gọn rồi tìm hệ số,phần biến,bậc của đơn thức:
c) 8 a b² ( $\frac{1}{4}$ a $c^{2}$ )$^{2}$
d) (-3 b $c^{2}$ )$^2$ (2 a $b^{2}$ )$^2$
e) ($2\frac{1}{4}$ $x^{3}$ y) ($-\frac{2}{3}$ $x$ $y^{2}$ )$^2$

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-13T17:34:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:36:03+00:00

  Đáp án:

  `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  `c) 8ab^2 (1/4 a c^2)^2`

  `= 8ab^2 . 1/16 a^2 c^4`

  `= (8 . 1/16) a^3 b^2 c^4`

  `= 1/2a^3b^2c^4`

  Hệ số : `1/2`

  Biến : `a^3 b^2 c^4`

  Bậc : `9`

  `d) (-3bc^2)^2 )2ab^2)^2`

  `= 9b^2c^4 . 4 a^2 b^4`

  `= (9 . 4) a^2 b^6 c^4`

  `= 36 a^2 b^6 c^4`

  Hệ số : `36`

  Biến : `a^2 b^6 c^4`

  Bậc : `12`

  `e) (2 1/4 x^3 y ) (-2/3 x y^2)^2`

  `= 9/4 x^3 y . 4/9 x^2 y^4`

  `= (9/4 . 4/9) x^5y^5`

  `= 1 x^5 y^5`

  Hệ số : `1`

  Biến : `x^5 y^5`

  Bậc : `10`

   

  0
  2021-10-13T17:36:43+00:00

  `(1/4 . a .c^2)^2.(8 .a .b^2 )`

  `=(1/(16) .a^2 .c^4).(8 .a .b^2 )`

  `=1/2×a^(3) ×b^(2) .c^4`

  `hệ số :1/2`

  `bậc :2+3+4=9`

  `(-3 . b .c^2)^2.(2 .a .b^2 )^2`

  `=(9 .b^2 .c^4).(4 .a^2 .b^4 )`

  `=36×a^(2) ×b^(6) .c^4`

  `hệ số :36`

  `bậc :2+6+4=12`

  `(2 1/4 x^3 .y).(-2/3 .x.y^2 )^2`

  `=(9/4 x^3 .y).(4 .x^2 .y^4 )`

  `=1×x^(5) y^(5)`

  `hệ số: 1`

  `bậc :5+5=10`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )