2 hình tròn có hiệu 2 bán kính là 3 cm.Hình tròn bé có chu vi bằng 1/2 hình tròn lớn . tính diện tích mỗi hình tròn

Question

2 hình tròn có hiệu 2 bán kính là 3 cm.Hình tròn bé có chu vi bằng 1/2 hình tròn lớn . tính diện tích mỗi hình tròn

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-09-27T09:26:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:28:12+00:00

  Bán kính bé : 1 r

  Bán kính lớn : 2 r  hiệu 3cm

  Bán kính hình tròn bé là :
  3 : ( 2 – 1 ) x 1 = 3 ( cm )

  Bán kính hình tròn lớn là :

  3 : ( 2 -1 ) x 2 = 6 ( cm )

  Diện tích hình tròn bé là :

  3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm² )

  Diện tích hình tròn lớn là :

  6 x 6 x 3,14 = 113,04 ( cm²)

                     Đáp số : diện tích hình tròn bé : 28,26 cm²

                                   diện tích đường tròn lớn:  113,04 cm²

  0
  2021-09-27T09:28:51+00:00

  Chu vi  hình tròn bằng r x r x 3,14 

  => bán kính của hình tròn bé = `1/2` bán kính của hình tròn lớn

  Ta có sơ đồ : 

  Bán kính bé : 1 p

  Bán kính lớn : 2 p } hiệu 3cm

  Bán kính hình tròn bé là :
  3 : ( 2 – 1 ) x 1 = 3 ( cm )

  Bán kính hình tròn lớn là :

  3 : ( 2 -1 ) x 2 = 6 ( cm )

  Diện tích hình tròn bé là :

  3 x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm2 )

  Diện tích hình tròn lớn là :

  6 x 6 x 3,14 = 113,04 ( cm2 )

                     Đáp số : ……………..

  Mik xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )