2. Nhà nước chuyên chếcổđại phương Đông HS đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi:“Để cai trị đất nƣớc, tầng lớp quý tộc đã lập ra bộ máy nhà nƣớc do vua đứn

Question

2. Nhà nước chuyên chếcổđại phương Đông HS đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi:“Để cai trị đất nƣớc, tầng lớp quý tộc đã lập ra bộ máy nhà nƣớc do vua đứng đầu.Vua có quyền cao nhất trongmọicông việc–từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những ngƣời có tội. Vua còn đƣợc coi là ngƣời đại diện cho thần thánh ở dƣới trần gian.Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính từ trung ƣơng đến địa phƣơng gồm toàn quý tộc. Họ lo việc thu thuế, xây dựng cung điện, đền tháp và chỉ huy quân đội”
.
-Thế nào là chế độ quân chủ chuyên chế?
-Bộ máy chuyên chế cổ đại phƣơng Đông đƣợc tổ chức nhƣ thế nào?
-Vẽ sơ đồ nhà nƣớc cổ đại phƣơng Đông?

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-10-28T13:55:27+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-28T13:56:43+00:00

    chế dộ quan chủ chuyên chế là chế độ do vua đứng đầu

    vua có quyền hành cao nhất, giúp việc vua là bộ máy hành chính gồm các quan đại thần

    Vua  ->  quan đại thần    ->  quan địa phương -> địa chủ ->người dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )