2017 phan 100×50+2017 phan 100+2017 phan 100×26+2017 phan 100 x 23 +2017 phan 100

Question

2017 phan 100×50+2017 phan 100+2017 phan 100×26+2017 phan 100 x 23 +2017 phan 100

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-08-22T22:42:04+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:43:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-22T22:43:08+00:00

  ×Đáp án:

   `2017`

  Giải thích các bước giải:

  `2017/(100) × 50 + 2017/100 + 2017/100  × 26 + 2017/100 × 23 + 2017/100`

  `=2017/(100) × 50 + 2017/100 + 2017/100  × 26 + 2017/100 × 23 + 2017/100 × 1 `

  ` = 2017/100 × ( 50 + 26 + 23 + 1 ) `

  `= 2017/100 × 100 `

  `=2017`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )