-23 × 63 + 23 × 21 – 58 × 23 tính hợp lí nhé

Question

-23 × 63 + 23 × 21 – 58 × 23
tính hợp lí nhé

in progress 0
Vivian 4 tuần 2021-07-10T11:40:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:41:57+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `-23 × 63 + 23 × 21 – 58 × 23`

  `= 23 × (-63) + 23 × 21 – 58 × 23`

  `= 23 × (-63 + 21 – 58)`

  `= 23 × (-100)`

  `= -2300`

  0
  2021-07-10T11:42:21+00:00

  -23 × 63 + 23 × 21 – 58 × 23

  = 23 × (-63) + 23 × 21 – 58 × 23

  = 23 × (-63 + 21 – 58)

  = 23 × (-100)

  = -2300

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )