250ml = ………. cc 300 g = ………. kg 1,5 lít. = ……….. cm3 2,5 kg = ……….. g

Question

250ml = ………. cc
300 g = ………. kg
1,5 lít. = ……….. cm3
2,5 kg = ……….. g

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-04T20:30:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:31:32+00:00

  @isa

  $250ml$ $=$ …$250$……. $cc$

  $300$ $g$ $=$ …….$0,3$… $kg$

  $1,5$ $lít$. $=$ ……$1500$….. $cm3$

  $2,5$ $kg$ $=$ ……$2500$..… $g$

    $Chúc$ $bn$ $hc$ $tốt$ $,$ $nếu$ $có$ $bài$ $gì$ $thì$ $nói$ $mk$ $giúp$ $ạ$ $!!!$

       

   

  0
  2021-08-04T20:31:52+00:00

  `250ml = …..250….. cc`

  `300 g = ….0,3…… kg`

  `1,5L = …..1500…… cm3`

  `2,5 kg = ..2500……… g`

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )