2cos^2x – 3cosx +1=0 Giải giúp mình với ạ

Question

2cos^2x – 3cosx +1=0
Giải giúp mình với ạ

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-05T07:39:31+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T07:40:34+00:00

  Ptrinh tuong duong vs

  $(2cosx-1)(cosx-1)=0$

  $cosx = 1$ hoac $cosx = 1/2$

  Vay $x=2k\pi$ hoac $x=\pi/3+2k\pi$ hoac $x = $-\pi/3 + 2k \pi$.

  0
  2021-10-05T07:41:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 2cos^2x – 3cosx +1=0

  ⇒cosx =1 hoặc cosx=1/2

  ⇒x=k2pi hoặc x= pi/3+k2pi hoặc x=-pi/3 +k2pi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )