3.1 : Cho 5,4 gam Al tác dụng với 19,6 gam axit sunfuric`( H_2SO_4)` tạo ra 23,6 gam nhôm sunfat `Al_2(SO_4)_3` và khí hidro a. Viết phương trình hóa

Question

3.1 : Cho 5,4 gam Al tác dụng với 19,6 gam axit sunfuric`( H_2SO_4)` tạo ra 23,6 gam nhôm sunfat `Al_2(SO_4)_3` và khí hidro
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng
b. Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-08-31T08:07:39+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:08:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) $2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$
  b)

  Theo định luật bảo toàn khối lượng :

  $m_{Al} + m_{H_2SO_4} = m_{Al_2(SO_4)_3} + m_{H_2}$

  Suy ra :

  $m_{Al} = m_{Al_2(SO_4)_3} + m_{H_2} – m_{H_2SO_4}$
  $m_{H_2SO_4} = m_{Al_2(SO_4)_3} + m_{H_2} – m_{Al}$

  $m_{Al_2(SO_4)_3} = m_{Al} + m_{H_2SO_4} – m_{H_2}$
  $m_{H_2} = m_{Al} + m_{H_2SO_4} – m_{Al_2(SO_4)_3}$

   

  0
  2021-08-31T08:09:32+00:00

  `a,`

  `2Al+3H_2SO_4->Al_2(SO_4)_3+3H_2`

  `b,`

  Áp dung ĐLTBTKL

  `m_(Al)+m_(H_2SO_4)=m_(Al_2(SO_4)_3)+m_(H_2)`

  `m_(Al)=-m_(H_2SO_4)+m_(Al_2(SO_4)_3)+m_(H_2)`

  `m_(H_2SO_4)=m_(Al_2(SO_4)_3)+m_(H_2)-m_(Al)`

  `m_(Al)+m_(H_2SO_4)-m_(Al_2(SO_4)_3)=m_(H_2)`

  `m_(Al)+m_(H_2SO_4)-m_(H_2)=m_(Al_2(SO_4)_3)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )