3x – 15 = 2x(x-5) 3/7x -1 = 1/7x ( 3x – 7)

Question

3x – 15 = 2x(x-5)
3/7x -1 = 1/7x ( 3x – 7)

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-07-19T11:19:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:20:16+00:00

  Đáp án:

  `a)3x-15=2x(x-5)`

  `<=>3(x-5)=2x(x-5)`

  `<=>(x-5)(2x-3)=0`

  Trường hợp 1:

  `x-5=0`

  `<=>x=5`

  Trường hợp 2:

  `2x-3=0`

  `<=>2x=3`

  `<=>x=3/2`

  Vậy phương trình có tập nghiệm `S={5,3/2}`.

  `3/7x-1=1/7x(3x-7)`

  Nhân 2 vế với 7 ta có:

  `3x-7=x(3x-7)`

  `<=>(3x-7)(x-1)=0`

  Trường hợp 1:

  `3x-7=0`

  `<=>3x=7`

  `<=>x=7/3`

  Trường hợp 2:

  `x-1=0`

  `<=>x=1`

  Vậy phương trình có tập nghiệm `S={1,7/3}`.

  0
  2021-07-19T11:20:32+00:00

  Đáp án:

  `+)` `S={3/2 ; 5}`

  `text()`

  `+)` `S={1 ; 7/3}`

  `———-`

  Lời giải:

  `+)` `3x – 15 = 2x(x-5)`

  `⇔` `3x-15=2x^2-10x`

  `⇔` `3x-15-2x^2+10=0`

  `⇔` `13x-15-2x^2=0`

  `⇔` `-13x+15+2x^2=0`

  `⇔` `2x^2-13x+15=0`

  `⇔` `(2x-3)(x-5)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}2x-3=0\\x-5=0\end{array} \right.\)  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{2}\\x=5\end{array} \right.\) 

  Vậy phương trình có nghiệm `S={3/2 ; 5}`

  `text()`

  `text()`

  `+)` `3/7x -1= 1/7x ( 3x – 7)`

  `⇔` `3/7x-1=3/7x^2-x`

  `⇔` `3x-7-3x^2+7x=0`

  `⇔` `-10x+7+3x^2=0`

  `⇔` `3x^2-10x+7=0`

  `⇔` `(x-1)(3x-7)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\3x-7=0\end{array} \right.\)  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\dfrac{7}{3}\end{array} \right.\) 

  Vậy phương trình có nghiệm `S={1 ; 7/3}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )