3x-15=2x(x-5) giải các pt sau

Question

3x-15=2x(x-5) giải các pt sau

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-22T14:14:40+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:16:23+00:00

  Đáp án:

           `3x – 15 = 2x(x -5)`

  `<=> 3x – 15 – 2x(x-5) = 0`

  `<=> 3(x – 5) – 2x (x-5) =0`

  `<=> (x -5)(3 – 2x) =0`

  th1 :
          `x- 5 =0`   

  `<=> x = 5`

  th2 

         ` 3 -2x =0`

  `<=> -2x = -3`

  `<=> x = -3/-2 = 3/2`

  vậy `S ={5; 3/2}`

  mong ctlhn ạ~~
  chúc bạn học tốt

   

  0
  2021-08-22T14:16:35+00:00

  Đáp án:

  `S={5;3/2}`

  Giải thích các bước giải:

  `3x-15=2x(x-5)`
  `<=>3x-15-2x(x-5)=0`

  `<=>3x-3.5-2x(x-5)=0`

  `<=>3.(x-5)-2x(x-5)=0`

  `<=>(3-2x)(x-5)=0`

  Th`1`

  `3-2x=0`

  `<=>2x=3`

  `<=>x=3/2`

  TH`2`

  `x-5=0`

  `<=>x=5`

  Vậy PT có nghiệm `S={3/2;5}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )