(3/4 nhân x -9/16) nhân (1/3 + -3/5 chia x) =0

Question

(3/4 nhân x -9/16) nhân (1/3 + -3/5 chia x) =0

in progress 0
Ariana 5 tháng 2021-07-25T01:32:49+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:33:50+00:00

  Đáp án:
  \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{4}\\x=\dfrac{9}{5}\end{array} \right.\) 
   

  Giải thích các bước giải:

  `(3/4 . x -9/16) . (1/3 + -3/5 : x) = 0`

  \(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{3}{4} . x \dfrac{-9}{16}=0\\(\dfrac{1}{3} + \dfrac{-3}{5} : x) = 0\end{array} \right.\) 

  \(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{3}{4} . x \dfrac{-9}{16}=0\\(\dfrac{1}{3} + \dfrac{-3}{5} : x) = 0\end{array} \right.\) 

  `\Rightarrow`\(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{3}{4}x=0+\dfrac{9}{16}\\\dfrac{-3}{5}:x=\dfrac{-1}{3}\end{array} \right.\) 

  `\Rightarrow`\(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{3}{4}x=\dfrac{9}{16}\\x=(\dfrac{-3}{5}):(\dfrac{-1}{3})\end{array} \right.\) 

  `\Rightarrow`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{9}{16}:\dfrac{3}{4}\\x=(\dfrac{-3}{5}):(\dfrac{-1}{3})\end{array} \right.\) 

  `\Rightarrow`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{9}{16}. \dfrac{4}{3}\\x=(\dfrac{-3}{5}).(-3)\end{array} \right.\) 

  `\Rightarrow`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{4}\\x=\dfrac{9}{5}\end{array} \right.\) 

  `\text{Vậy}`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{4}\\x=\dfrac{9}{5}\end{array} \right.\) 

  1
  2021-07-25T01:34:47+00:00

  `(3/4x-9/16).(1/3+ -3/5÷x)=0`

  `3/4x-9/16=0\text{ hoặc }1/3+ -3/5÷x=0`

  $\text{* $\dfrac{3}{4}$x – $\dfrac{9}{16}$ = 0.}$

  `⇒3/4x=0+9/16.`

  `⇒3/4x=9/16.`

  `⇒x=9/16÷3/4.`

  `⇒x=9/16. 4/3.`

  `⇒x=3/4.`

  $\text{* $\dfrac{1}{3}$ + $\dfrac{-3}{5}$ ÷ x= 0.}$

  `⇒-3/5÷x=-1/3.`

  `⇒x=(-3/5)÷(-1/3).`

  `⇒x=(-3/5).(-3/1).`

  `⇒x=9/5.`

  $\text{Vậy x = $\dfrac{3}{4}$ hoặc x = $\dfrac{9}{5}$.}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )