3,6m2 = …………… dm2 7,05 = …………… cm2 7m3 55dm3 = ……….m3 4m3 4dm3 = ……….m3 3m3 5000cm3 = …………..m3 5754 dm3 =

Question

3,6m2 = …………… dm2
7,05 = …………… cm2
7m3 55dm3 = ……….m3
4m3 4dm3 = ……….m3
3m3 5000cm3 = …………..m3
5754 dm3 = …………..m3
4,75 m3 = …………. dm3
5,005 m3 = ………….. dm3
15,5 dm3 = ………. cm3
0,305dm3 = ………….cm3

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-21T07:17:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:18:34+00:00

  3,6m² = …..360…..   dm² 
  7,05m² = ……7050…..cm² 
  7m³ 55dm³ = ……7,055…..
  4m³ 4dm³ = .….4,004……… m³ 
  3m³ 5000cm³ =.……..3,005…….
  5754 dm³ = .……5,754……...m³
  4,75 m³ = …..4750…….. dm³ 
  5,005 m³ = ……5005…….. dm³ 
  15,5 dm³ = …..0,0155….. cm³ 
  0,305dm³= …..0,000305 ……..cm³ 

  chúc bn hok tốt

   

  0
  2021-10-21T07:18:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   360

  7,055

  4,004

  3,005

  5,754

  4750

  5005

  0,0155

  0,000305

  câu thứ 2 bạn chưa có đơn vị nên mik chưa làm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )