(-3/7÷2/11+-4/7 ÷2/11).7/33 Mình k bt viết phần cho nên mình gạch ngang

Question

(-3/7÷2/11+-4/7 ÷2/11).7/33
Mình k bt viết phần cho nên mình gạch ngang

in progress 0
Eliza 15 phút 2021-09-09T17:40:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T17:42:09+00:00

  Đáp án: `= -7/6`

   

  Giải thích các bước giải:

  ` (-3/7 : 2/11 + -4/7 : 2/11 ).7/33`

  `= [(-3/7 – 4/7) : 2/11] . 7/33`

  `=(-1: 2/11) . 7/33`

  `= -11/2 . 7/33`

  `= -7/6`

  0
  2021-09-09T17:42:14+00:00

  `(-3/7÷2/11+(-4/7) ÷2/11). 7/33`

  `=(-3/7. 11/2 – 4/7. 11/2). 7/33`

  `=11/2.(-3/7 – 4/7). 7/33`

  `=11/2.(-7/7). 7/33`

  `=(-1). 11/2. 7/33`

  `=(-1). 77/66`

  `=- 7/6.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )