3 câu 30 điểm Câu 1: x^2 + 5 = 0 Câu 2: 3x^2 = 60/7 Câu 3: 40 = 40/x + 5

Question

3 câu 30 điểm
Câu 1:
x^2 + 5 = 0
Câu 2:
3x^2 = 60/7
Câu 3:
40 = 40/x + 5

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-09T09:46:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:47:42+00:00

  $\text { Đáp án: }$

  $\text { Câu 1: }$

  ` x² + 5 = 0 `

  ` => x² = –5 ` ` \text { (vô lý) } `

  ` => x ` ` \text { không tồn tại. } `

  $\text { Câu 2: }$

  ` 3x² = 60/7 `

  ` => x² = 20/7  `

  ` => x = ± \sqrt{\frac{20}{7}} `

  $\text { Câu 3: }$

  ` 40 = \frac{40}{x+5} `

  ` => \frac{40}{x+5} = 40/1 `

  ` => x + 5 = 1 `

  ` => x = –4 `

  0
  2021-09-09T09:48:25+00:00

  Câu 1:

     x²+5=0

  ⇔x²=-5 (vô lí do x²≥0)

  =>pt vô nghiệm

  Câu 2:

     3x²=60/7

  ⇔x²=20/7

  ⇔x=±2√35/7

  Câu 3:

     40=40/(x+5)        (đk: x$\neq$-5)

  ⇔x+5=40/40

  ⇔x+5=1

  ⇔x=-4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )