3 Đốt cháy một lượng khí H2 trong bình chứa 5,6l lít khí oxi a) Viết PTHH và cho biết là phản ứng gì b) Tính khối lượng nước thu được c) Đề đốt cháy

Question

3 Đốt cháy một lượng khí H2 trong bình chứa 5,6l lít khí oxi
a) Viết PTHH và cho biết là phản ứng gì
b) Tính khối lượng nước thu được
c) Đề đốt cháy hết lượng khú H3 ở trên ngoài không khí cần bao nhieei lít không khí ( đktc)

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-07-24T19:17:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:18:38+00:00

  Đáp án:

   nO2=5.6/22.4=0.25(mol)

  a. 2H2+O2-to->2H2O 

  Đây là phản ứng cháy (đề đã cho sẵn)

  b. Thep PT ta có: nH2O=2nO2=0.5(mol)

  =>nH2O=0.5×18=9(gam)

  c.  Ta có: Vkk=5VO2=5×5.6=28(lít)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-24T19:18:42+00:00

  Đáp án:

  \({m_{{H_2}O}} = 9{\text{ gam}}\)

  \({V_{kk}} = 28{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra;

  \(2{H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2{H_2}O\)

  Phản ứng này là phản ứng cháy.

  Ta có:

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{{H_2}O}} = 2{n_{{O_2}}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{H_2}O}} = 0,5.18 = 9{\text{ gam}}\)

  \({V_{kk}} = 5{V_{{O_2}}} = 5,6.5 = 28{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )