3. Hòa tan 2,16 gam oxit kim loại XxOy trong ddHNO3 loãng thấy có 0,224 lít khí NO thoát ra đktc. Dung dịch thu được chứa muối X(NO3)3 duy nhất. a) Tì

Question

3. Hòa tan 2,16 gam oxit kim loại XxOy trong ddHNO3 loãng thấy có 0,224 lít khí NO thoát ra đktc.
Dung dịch thu được chứa muối X(NO3)3 duy nhất.
a) Tìm CTPT của oxit, biết trong oxit X có hóa trị nguyên
b) Cô cạn dd sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan?
HD:
Viết PT, dựa vào dữ kiện đề rồi tính

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-07-09T22:17:05+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:18:13+00:00

  a,

  $n_{NO}=\dfrac{0,224}{22,4}=0,01(mol)$

  Hoá trị $X$ trong oxit là số nguyên nên oxit có dạng $X_2O_n$ với $n\in\{1;2\}$. $n<3$ do có tạo sản phẩm khử.

  Kim loại có hai hoá trị, trong đó hoá trị cao nhất là $3$ nên hoá trị còn lại là $2$

  $\to n=2$, CTHH oxit có dạng $XO

  $3XO+10HNO_3\to 3X(NO_3)_3+NO+5H_2O$

  $\to n_{XO}=3n_{NO}=0,03(mol)$

  $\to M_{XO}=\dfrac{2,16}{0,03}=72$

  $\to M_X=72-16=56(Fe)$

  Vậy oxit là $FeO$

  b,

  $n_{Fe(NO_3)_3}=n_{FeO}=0,03(mol)$

  $\to m_{Fe(NO_3)_3}=0,03.242=7,26g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )