3)) Hòa tan 9.2g hhop gồm 2 kim loại R(II) và X(III) vào dd HCl 2M thu 5,6l khí a) Cô cạn dd thu đc bao nhiêu muối khan? b) Vdd HCl

Question

3)) Hòa tan 9.2g hhop gồm 2 kim loại R(II) và X(III) vào dd HCl 2M thu 5,6l khí
a) Cô cạn dd thu đc bao nhiêu muối khan?
b) Vdd HCl

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-15T11:56:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T11:57:30+00:00

  Bài 3:

  a.

  -Gọi công thức chung của 2 kim loại R(II) và X(III) là :A

  n H2=$\frac{5,6}{22,4}$ =0,25 (mol)

  2A+2nHCl→2ACln+nH2↑

          0,5                ← 0,25       (mol)

  theo định luật bảo toàn khối lượng:

       m kl +m HCl=m muối +m H2

  ⇔9,2 + 0,5.36,5 =m muối + m H2

  ⇔m muối= 26,95 (g)

  b.

  Vì CM HCl=2 (M)

  ⇒Vdd HCl=$\frac{0,5}{2}$ =0,25 (l)

  ——————–Nguyễn Hoạt——————

  0
  2021-09-15T11:57:56+00:00

  a,

  Gọi chung 2 kim loại là $M(n)$

  $n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25 mol$

  $2M+2nHCl\to 2MCl_n+nH_2$

  $\Rightarrow n_{HCl}=2n_{H_2}=0,5 mol$

  Bảo toàn khối lượng:

  $m_{\text{muối}}=9,2+0,5.36,5-0,25.2=26,95g$

  b,

  $V_{HCl}=\dfrac{0,5}{2}=0,25l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )