x ²+3x+m=0 a) tìm giá trị m để phương trình có nghiệm b) gọi x1 x2 là 2 nghiệm của phương trình . Tìm m để x1 ²+x 2²=17

Question

x ²+3x+m=0
a) tìm giá trị m để phương trình có nghiệm
b) gọi x1 x2 là 2 nghiệm của phương trình . Tìm m để x1 ²+x 2²=17

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-16T06:34:58+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:36:07+00:00

  a. Để Pt trên có nghiệm ⇔Δ=$\displaystyle 3^{2} -4m=9-4m\geqslant 0\Leftrightarrow m\leqslant \frac{3}{2}$

  b. Theo Viet, ta có: $\displaystyle x_{1} +x_{2} =-3\ và\ x_{1} x_{2} =m$

  Ta có

  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} x^{2}_{1} +x^{2}_{2} =( x_{1} +x_{2})^{2} -2x_{1} x_{2} =3^{2} -2m=17\\ \Leftrightarrow m=-4\ ( Tm) \end{array}$

  Vậy m=-4 là giá trị cần tìm

  0
  2021-09-16T06:36:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)Δ= b²-4ac= 3²-4*1*m= 9-4m

  Để phương trình có nghiệm thì Δ≥0

  ⇒ 9-4m ≥ 0 ⇔ -4m ≥ -9 ⇔ m≥ 9/4

  Vậy m ≥ 9/4 thì phương tình luôn có nghiệm

  b) Để phương trình có 2 nhiệm thì Δ>0

  Δ = b²-4ac= 3²-4*1*m= 9-4m>0

  Theo hệ thức vi-et:

  x1+x2= -b/a = -3

  x1×x2 = c/a = m

  Theo đề x1² + x2² = 17 ⇒ x1² + 2x1x2 + x2² -2x1x2= 17 ⇔ (x1 + x2)² – 2x1x2 =17

  ⇔ (-3)² – 2×m= 17 ⇔ 9-2m = 7⇔ -2m = 7-9 ⇔ -2m = -2 ⇔ m=1

  Thay m=1 vào Δ :

  Δ = 9 -4×1= 5 > 0 ( thỏa mãn)

  Vậy m=1 thì x1²+x2² = 17

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )