3 mũ 20 : ( 3 mũ 15 . 2 mũ 3 + 3 mũ 15 . 2005 mũ 0)

Question

3 mũ 20 : ( 3 mũ 15 . 2 mũ 3 + 3 mũ 15 . 2005 mũ 0)

in progress 0
Kinsley 5 tháng 2021-07-09T00:36:14+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:38:04+00:00

  Đáp án: 27

   

  Giải thích các bước giải:

   3^20 : ( 3^15 . 2^3 + 3^15 .2005^0)

  = 3^ 20 : [3^15 . ( 2^3+2005^0)]

  = 3^20 :[3^15.(8+1)]

   = 3^20:[3^15.9]

  = 27

  0
  2021-07-09T00:38:08+00:00

  Đáp án:

   27

  Giải thích các bước giải:

   3^20 : ( 3^15 . 2^3 + 3^15 .2005^0)

  =3^20:(3^15.(2^3+2005^0))

  =3^20:(3^15.(8+1))

  =3^20.(3^15.9)

  =27

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )