3,Tìm x thuộc Z: -3/4+-2/5 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 3/7+7/2 tính nhanh: a,A=5/13+-5/7+-20/41+8/13+-21/41 b,B=-5/9+8/15+-2/19+4/-9+4/15

Question

3,Tìm x thuộc Z:
-3/4+-2/5 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 3/7+7/2
tính nhanh:
a,A=5/13+-5/7+-20/41+8/13+-21/41
b,B=-5/9+8/15+-2/19+4/-9+4/15

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-15T23:49:32+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:50:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `3.`
  Ta có:
  `-3/4+(-2)/5`
  `=-15/20+(-8)/20`
  `=-23/20`
  `3/7+7/2`
  `=6/14+49/14`
  `=55/14`
  `-23/20lexle55/14`
  `=>-1,15lexle3,9(285714)`
  `=>x\in{-1;0;1;2;3}`
  `a,A=5/13+(-5)/7+(-20)/41+8/13+(-21)/41`
  `A=(5/13+8/13)+(-20/41-21/41)+(-5)/7`
  `A=13/13+(-41/41)+(-5/7)`
  `A=1-1-5/7`
  `A=-5/7`
  `b,B=-5/9+8/15+(-2)/19+4/-9+4/15`
  `B=(-5/9-4/9)+(8/15+4/15)-2/19`
  `B=-9/9+13/15-2/19`
  `B=-1+13/15-2/19`
  `B=-15/15+12/15-2/19`
  `B=-3/15-2/19`
  `B=-29/95`

  0
  2021-09-15T23:51:07+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Bài 3

  `(-3)/5 + (-2)/5 ≤ x ≤ 3/7 + 7/2`

  `⇔ (-23)/20 ≤ x ≤ 55/14`

  `⇔ -1,15 ≤ x ≤ 4`

  mà `x ∈ ZZ`

  `⇔ x ∈ {-1,15; -1; 0 ; 1; 2; ;3 ;4}`

  Bài 4

  `a) A = 5/13 + (-5)/7 + (-20)/41 + 8/13 + (-21)/41`

  `⇔ A = (5/13 + 8/13) + ( (-20)/41 + (-21)/41) + (-5)/7`

  `⇔ A = 1 + (-1) + (-5)/7`

  `⇔ A = 0 + (-5)/7`

  `⇔ A = (-5)/7`

  `b) B = (-5)/9 + 8/15 + (-2)/19 + 4/(-9) + 4/15`

  `⇔ B = ( (-5)/9 + 4/(-9) ) + (8/15 + 4/15) + (-2)/19`

  `⇔ B = -1 + 12/15 + (-2)/19`

  `⇔ B = (-1)/5 + (-2)/19`

  `⇔ B = (-29)/95`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )