3 và 14/19 + 13/17 + 35/43 + 6 và 5/19 + 8/43

Question

3 và 14/19 + 13/17 + 35/43 + 6 và 5/19 + 8/43

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-06T09:13:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:15:41+00:00

     3 và 14/19+13/17+35/43+6 và 5/19+8/43

  =(3 và 14/19+ 6 và 5/19)+(35/43+8/43)+13/17

  =                 10                 +             1          +13/17

  =                                      11                        +13/17

  =                                                    11 và 13/17

  0
  2021-10-06T09:15:43+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

     3  14/19  +  13/17  +  35/43  +  6  5/19  +  8/43

  = 3 + 14/19 + 13/17 + 35/43 + 6 + 5/19 + 8/43

  = (3 + 6) + (14/19 + 5/19) + 13/17 + (35/43 + 8/43)

  = 9 + 1 + 13/17 + 1

  = 11 + 13/17

  = 187/17 + 13/17

  = 200/17

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )