3: Viết các phương trình phản ứng sau: a. toluen tác dung dung dịch KMNO4 b. propan-1-ol tác dụng CuO (t°) c. propan-2-ol tác dụng CuO (t°) d. gli

Question

3: Viết các phương trình phản ứng sau:
a. toluen tác dung dung dịch KMNO4
b. propan-1-ol tác dụng CuO (t°)
c. propan-2-ol tác dụng CuO (t°)
d. glixerol tác dụng Cu(OH)2.
e. andehitfomic tác dụng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3
f. axetilen tác dụng với lượng du dung dịch AGNO3/NH3
g. etilen tác dụng dung dịch KMNO4
4.trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các lọ đựng dung dịch mất nhãn sau:
a. Benzen, stiren, toluen, hex-1-in.
b. ancol etylic, glixerol, phenol, benzen

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-09T04:57:35+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T04:59:19+00:00

  3)

  a) \({C_6}{H_5}C{H_3} + 2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}{C_6}{H_5}COOK + KOH + 2Mn{O_2} + {H_2}O\)

  b) \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3} – C{H_2} – CHO + Cu + {H_2}O\)

  c) \(C{H_3} – CHOH – C{H_3} + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3} – CO – C{H_3} + Cu + {H_2}O\)

  d) \(2{C_3}{H_5}{(OH)_3} + Cu{(OH)_2}\xrightarrow{{}}{({C_3}{H_5}{(OH)_2}O)_2}Cu + 2{H_2}O\)

  e) \(HCHO + 4AgN{O_3} + 6N{H_3} + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}{(N{H_4})_2}C{O_3} + 4Ag + 4N{H_4}N{O_3}\)

  f) \(CH \equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3}\xrightarrow{{}}AgC \equiv CAg + 2N{H_4}N{O_3}\)

  g) \(3{C_2}{H_4} + 2KMn{O_4} + 4{H_2}O\xrightarrow{{{t^o}}}3{C_2}{H_4}{(OH)_2} + 2KOH + 2Mn{O_2}\)

  4)

  a) Cho các mẫu thử tác dụng với \(AgN{O_3}/N{H_3}\), chất nào tạo kết tủa màu vàng là hex-1-in

  \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – C \equiv CH + AgN{O_3} + N{H_3}\xrightarrow{{}}C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – C{H_2} – C \equiv CAg + N{H_4}N{O_3}\)

  Còn 3 chất còn lại cho tác dụng với brom, chất nào làm nhạt màu brom là stiren.

  \({C_6}{H_5} – CH = C{H_2} + B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_6}{H_5} – CHBr – C{H_2}Br\)

  2 chất còn lại tác dụng với \(KMn{O_4}\) đun nóng, chất nào làm nhạt màu thuốc tím là toluen, còn lại là benzen.

  \({C_6}{H_5}C{H_3} + 2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}{C_6}{H_5}COOK + KOH + 2Mn{O_2} + {H_2}O\)

  b)

   Cho các chất tác dụng với \(Cu{(OH)_2}\), chất nào làm tan kết tủa là glixerol.

  \(2{C_3}{H_5}{(OH)_3} + Cu{(OH)_2}\xrightarrow{{}}{({C_3}{H_5}{(OH)_2}O)_2}Cu + 2{H_2}O\)

  Các chất còn lại cho tác dụng với NaOH (chứa phenolphtalenin), chất nào làm nhạt màu hồng của phenolphtalein là phenol.

  \({C_6}{H_5}OH + NaOH\xrightarrow{{}}{C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\)

  Còn 2 chất còn lại cho tác dụng với Na, chất nào tạo khí không màu thoát ra là ancol etylic. Không có hiện tượng gì là benzen.

  \(2{C_2}{H_5}OH + 2Na\xrightarrow{{}}2{C_2}{H_5}ONa + {H_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )