34. H2S + KMnO4 +H2SO4  S + K2SO4 + MnSO4 +H2O 35. FeSO4 +K2Cr2O7 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 36. C2H4 + KMnO4 + H2O  C2H6O2 + K

Question

34. H2S + KMnO4 +H2SO4  S + K2SO4 + MnSO4 +H2O
35. FeSO4 +K2Cr2O7 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
36. C2H4 + KMnO4 + H2O  C2H6O2 + KOH +MnO2
37. C8H8 + KMnO4 + H2O  C8H10O2 + KOH + MnO2
38. C2H4O + Cu(OH)2 + NaOH  C2H3O2Na + Cu2O +H2O
39. CH2O + Cu(OH)2 + NaOH  Na2CO3 + Cu2O +H2O
CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ

in progress 0
Ayla 8 phút 2021-09-20T08:55:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:56:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  34. 5H2S+2KMnO4+3H2SO4→2S+K2SO4+2MnSO4  +8H2O

  35. 6FeSO4 + K2Cr2O7 +7H2SO4 →3Fe2(SO4)3+K2SO4+Cr2(SO4)3+7H2O

  36. 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H6O2 + 2KOH + 2MnO2

  37. 3C8H8 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C8H10O2 + 2KOH + 2MnO2 

  38. C2H4O + 2Cu(OH)2 + NaOH → C2H3O2Na + Cu2O + 3H2O

  39. CH2O + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O + 6H2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )