35 Đâu là nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thắng lợi của quân và dân ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến (1946-1950)? A: Nhân dân

Question

35
Đâu là nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thắng lợi của quân và dân ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến (1946-1950)?

A:
Nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam.
B:
Liên Xô, Trung Quốc công nhận, đặt quan hệ ngoại giao và viện trợ cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
C:
Ta có đường lối kháng chiến phù hợp
D:
Tinh thần đoàn kết, ý trí kiên cường, không ngại gian khổ, không tiếc hi sinh của quân và dân ta.
36
Ý nghĩa lớn nhất của quân dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm1947 là gì?

A:
Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành hơn.
B:
Làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”
C:
Tiêu diệt được một nửa sinh lực quân Pháp.
D:
Bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc.
37
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội những nước Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân phát xít Nhật?

A:
Trung Hoa dân quốc, Pháp.
B:
Liên Xô, Mĩ.
C:
Liên Xô, Anh.
D:
Trung Hoa dân quốc, Anh.
38
Mục đích quan trọng nhất khi ta kí kết Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946 với Pháp là

A:
thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của Việt Nam.
B:
buộc Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự do.
C:
thể hiện thiện chí hợp tác với Pháp của ta.
D:
để có thêm thời gian để chuẩn bị kháng chiến.
39
Nội dung nào không phải là mục tiêu “ Chiến lược toàn cầu” của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

A:
Viện trợ kinh tế cho các nước nghèo.
B:
Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.
C:
Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.
D:
Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.
40
Lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám1945 được ban bố trong hoàn cảnh nào?

A:
Nhật đảo chính Pháp.
B:
Liên xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật.
C:
Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện.
D:
Phát xít Đức đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện.

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-10-26T05:06:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:07:29+00:00

  35 – D: Tinh thần đoàn kết, ý trí kiên cường, không ngại gian khổ, không tiếc hi sinh của quân và dân ta.

  36 – B: Làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”

  37 – D: Trung Hoa dân quốc, Anh.

  38 – D: để có thêm thời gian để chuẩn bị kháng chiến.

  39 – A: Viện trợ kinh tế cho các nước nghèo.

  40 – C: Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện.

  0
  2021-10-26T05:07:50+00:00

  35. Đâu là nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thắng lợi của quân và dân ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến (1946-1950)?

  D: Tinh thần đoàn kết, ý trí kiên cường, không ngại gian khổ, không tiếc hi sinh của quân và dân ta.

  36. Ý nghĩa lớn nhất của quân dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm1947 là gì?

  D: Bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc.

  37. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội những nước Đồng minh nào vào Việt Nam giải giáp quân phát xít Nhật?

  C: Liên Xô, Anh.

  38. Mục đích quan trọng nhất khi ta kí kết Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946 với Pháp là

  D: để có thêm thời gian để chuẩn bị kháng chiến.

  39. Nội dung nào không phải là mục tiêu “ Chiến lược toàn cầu” của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

  A: Viện trợ kinh tế cho các nước nghèo

  40. Lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám1945 được ban bố trong hoàn cảnh nào?

  C: Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện.

  HỌC TỐT NHÉ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )