3n+1 thuộc Ư[10] 13 chia hết cho 3n+1 2n+8 chia hết cho 2n+1

Question

3n+1 thuộc Ư[10]
13 chia hết cho 3n+1
2n+8 chia hết cho 2n+1

in progress 0
Charlie 4 tuần 2021-08-17T05:19:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:20:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  +) 3n+1 thuộc Ư(10)

  Suy ra 3n+1 €(1;-1;5;-5;-10;10)

  Suy ra 3n €(0;-2;4;-6;-11;9)

  suy ra n€ (0;-2;3)

  +)13 chia hết cho 3n+1

  Suy ra 3n +1 € Ư(13)=(-1;1;13;-13)

  Suy ra 3n€(-2;0;12;-14)

  Suy ra n€(0;4)

  +) 2n+8 chia hết cho 2n+1

  Suy ra 2n+1+7 chia hết cho 2n+1

  Suy ra 7 chia hết cho 2n+1

  Suy ra 2n +1€ Ư(7)=(1;-1;7;-7)

  suy ra 2n€(0;-1;6;-8)

  suy ra n€(0;3;-4)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )