4/1×5+4/5×9+…+4/101×105 Ai làm nhanh nhất mình vote 5sao và trả lời hay nhất nha

Question

4/1×5+4/5×9+…+4/101×105
Ai làm nhanh nhất mình vote 5sao và trả lời hay nhất nha

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-08-07T20:10:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:11:39+00:00

  `4/(1×5)+4/(5×9)+…+4/(101×105)`

  `= 1-1/5+1/5-1/9+….+1/101-1/105`

  `=1-1/105`

  `=104/105`

  0
  2021-08-07T20:11:50+00:00

  Tham khảo

   Đặt `A=\frac{4}{1.5}+\frac{4}{5.9}+…+\frac{4}{101.105}`

  Áp dụng `\frac{4}{n(n+4)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+4}`

  `⇒A=1-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+…+\frac{1}{101}-\frac{1}{105}`

  `⇒A=1-\frac{1}{105}`

  `⇒A=\frac{104}{105}`

  `\text{©CBT}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )