4(2x-1)=36 5x+7-2x=100 7-2x=3 2(x+1)+9=73

Question

4(2x-1)=36 5x+7-2x=100 7-2x=3 2(x+1)+9=73

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-09-06T19:47:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:49:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

   4(2x-1)=36         5x+7-2x=100        7-2x=3                  2(x+1)+9=73

  2x-1=36:4            3x+7=100               2x=7-3                2(x+1)=73-9

  2x-1=9                 3x=100-7                2x=4                    2(x+1)=64

  2x=9+1                3x=93                      x=4:2                     (x+1)=64:2

  2x=10                    x=93:3                    x=2                       x+1=32

  x=10:2                   x=31                                                     x=32-1

  x=5                                                                                     x=31

  0
  2021-09-06T19:49:35+00:00

  Đáp án:

  \(a,\ x=5\\ b,\ x=31\\ c,\ x=2\\ d,\ x=31\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,\ 4(2x-1)=36\\ ⇔2x-1=36:4\\ ⇔2x-1=9\\ ⇔2x=10\\ ⇔x=5\\ \text{Vậy x = 5}\\ b,\ 5x+7-2x=100\\ ⇔5x-2x=100-7\\ ⇔3x=93\\ ⇔x=31\\ \text{Vậy x = 31}\\ c,\ 7-2x=3\\ ⇔2x=7-3\\ ⇔2x=4\\ ⇔x=2\\ \text{Vậy x = 2}\\ d,\ 2(x+1)+9=73\\ ⇔2(x+1)=73-9\\ ⇔2(x+1)=64\\ ⇔x+1=64:2\\ ⇔x+1=32\\ ⇔x=32-1\\ ⇔x=31\\ \text{Vậy x = 31}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )