4÷(x-5) 9÷(x-1) 105÷x 140÷x và x<10 X÷72 X÷120 300

Question

4÷(x-5)
9÷(x-1)
105÷x
140÷x và x<10 X÷72 X÷120 300

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-09-02T09:00:21+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:01:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  +) 4 chia hết cho (x-5)

  ⇔(x-5) ∈Ư(4)

   Mà Ư(4)={±1; ±2; ±4)

  ⇒(x-5) ∈{±1; ±2; ±4)

  ⇒x∈{6; 4; 7; 3; 9; 1}

  +)Câu 2 tương tự

  +)x chia hết cho 72

  ⇔x ∈B(72) mà 300<x<500

  mà B(72)={365; 438}

  ⇔x∈{365; 438}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )