x+ 4/9.13 + 4/13.17 + 4//17.21 + …… + 4/41.45 = 10

Question

x+ 4/9.13 + 4/13.17 + 4//17.21 + …… + 4/41.45 = 10

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-09T06:52:03+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:53:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $x + \dfrac{4}{9.13} + \dfrac{4}{13.17} + \dfrac{4}{17.21} + … + \dfrac{4}{41.45} = 10$

  $x + \dfrac{1}{9} – \dfrac{1}{13} + \dfrac{1}{13} – \dfrac{1}{17} + … + \dfrac{1}{41} – \dfrac{1}{45} = 10$

  $x + \dfrac{1}{9} – \dfrac{1}{45} = 10$

  $x + \dfrac{4}{45} = 10$

  $x = 10 – \dfrac{4}{45}$

  $x = \dfrac{446}{45}$ 

  0
  2021-09-09T06:54:00+00:00

  x+$\frac{4}{(9.13)}$ +$\frac{4}{(13.17)}$+$\frac{4}{(17.21)}$+…+$\frac{4}{(41.45}$ = 10

  =>x+ ($\frac{4}{(9.13)}$ +$\frac{4}{(13.17)}$+$\frac{4}{(17.21)}$+…+$\frac{4}{(41.45}$ )= 10

  =>x+( $\frac{1}{9}$ -$\frac{1}{13}$ +$\frac{1}{13}$ -$\frac{1}{17}$+..+$\frac{1}{41}$+$\frac{1}{45}$ )= 10

  =>x+ ($\frac{1}{9}$-$\frac{1}{45}$ )= 10

  =>x+ $\frac{4}{45}$= 10

  =>x=9 $\frac{41}{45}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )