4. Cyclists and motorists have to wear a__________ when they ride a motorbike. A. hard hat B. cap C. mask D. helmet 5. He forgot to give a________

Question

4. Cyclists and motorists have to wear a__________ when they ride a motorbike.
A. hard hat B. cap C. mask D. helmet
5. He forgot to give a__________ before he turned left and got a ticket.
A. signal B. sign C. light D. hand
6. __________does it take you to get to Ho Chi Minh City by plane? – About 2 hours.
A. How far B. How much C. How long D. How many
K giải thik, nhanh lên nhaa

in progress 0
Arya 1 năm 2021-07-20T18:30:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:31:23+00:00

  4. D helmet 

  `->` Dịch: Người đi xe đạp và mô tô phải mang mũ bảo hiểm khi lái xe.

  5. A signal ( n: tín hiệu )

  `->` forget + to V: quên việc cần làm. Dịch” Anh ấy quên đưa tín hiệu trước khi rẽ trái và nhận vé.

  6. C How long `->` Hỏi về thời gian

  `->` How long + does + it + take + SO + to V , Mất bao lâu để bạn đến HCM bằng máy bay? Khoảng 2h

  0
  2021-07-20T18:31:29+00:00

  4.D.helmet ( người chạy xe đạp và xe máy phải đội mũ bảo hiểm khi họ lái xe )

  5.A.signal (  forgot to give a signal : quên đưa ra tín hiệu )

  6.C.How long ( How long + do/does/did + it + take/took + SO+to V1)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )