4 gam propin làm mất màu tối đa bao nhiêu mol Brom?

Question

4 gam propin làm mất màu tối đa bao nhiêu mol Brom?

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-07-29T22:16:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:17:40+00:00

  Đáp án: $0,2$ mol

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{C_3H_4}=\dfrac{4}{40}=0,1(mol)$

  Propin $CH\equiv C-CH_3$ có $2$ liên kết $\pi$

  Mỗi liên kết $\pi$ cộng với $1$ $Br_2$ nên $0,1$ mol propin tác dụng với $0,1.2=0,2$ mol brom.

  0
  2021-07-29T22:17:53+00:00

  Đáp án:

  $n_{Br_2} = 0,2\, mol$ 

  Giải thích các bước giải:

  $\rm CH\equiv C-CH_3 + Br_2\longrightarrow CHBr=CBr-CH_3\qquad\ \ \ (1)$

  $\rm CH\equiv C-CH_3 + 2Br_2 \longrightarrow CHBr_2-CB_2-CH_3\qquad (2)$

  $\rm Br_2$ phản ứng tối đa với $propin$ tương ứng với phản ứng $(2)$ xảy ra

  $\Rightarrow n_{Br_2} = 2n_{propin} = 2\times \dfrac{4}{40} = 0,2\, mol$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )