4 Ngày 19 – 12 – 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và chính phủ A. đọc Tuyên ngôn Độc lập. B. ra lời kêu gọi sự c

Question

4
Ngày 19 – 12 – 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và chính phủ

A.
đọc Tuyên ngôn Độc lập.
B.
ra lời kêu gọi sự cứu trợ của thế giới.
C.
phát động phong trào thi đua yêu nước.
D.
ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
5
Điểm khác biệt trong quá trình đi tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc so với lớp người đi trước là

A.
đi sang châu Mĩ tìm đường cứu nuớc.
B.
đi sang châu Phi tìm đường cứu nuớc.
C.
đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
D.
đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.
6
Chiến thắng quân sự nào đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ?

A.
Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
B.
Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
C.
Chiến dịch Biên Giới thu – đông 1950.
D.
Cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân 1953-1954.
7
Sự kiện được coi là thắng lợi chính trị mở đầu giai đoạn chống chiến lược ” Việt Nam hóa chiến tranh” la

A.
Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương thành lập.
B.
Sự ra đời Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa Miền Nam Việt Nam.
C.
Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương được tổ chức.
D.
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời.
8
Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập ra tổ chức nào?

A.
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
B.
Tổ chức Những người Vô sản.
C.
Tổ chức những người Cộng sản.
D.
Hội Liên hiệp thuộc địa.
9
Thực dân Pháp đã đánh thuế nặng hàng hóa nước ngoài ở Việt Nam và Đông Dương vì muốn

A.
tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển.
B.
tạo sự cạnh tranh hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương.
C.
độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương.
D.
cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài.
10
Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, hầu hết các quốc gia ra sức điều chỉnh chiến lược

A.
lấy chính trị làm trọng điểm.
B.
lấy giáo dục làm trọng điểm.
C.
lấy quân sự làm trọng điểm.
D.
lấy kinh tế làm trọng điểm.
11
Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

A.
Có vai trò cơ bản nhất.
B.
Có vai trò quyết định trực tiếp.
C.
Có vai trò quyết định nhất.
D.
Có vai trò quan trọng nhất.
12
Tại Đại hội đại biểu lần thú II của Đảng (2-1951). Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là

A.
An Nam cộng sản Đảng.
B.
Đảng Lao động Việt Nam.
C.
Đảng Cộng sản Đông Dương.
D.
Đông Dương Cộng sản đảng
CẢM ƠN CÁC CẬU ^_^

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-07-10T11:46:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:47:14+00:00

  4.D

  5.C

  6.D

  7.B

  8.D

  9.C

  10.D

  11.B

  12.B

  0
  2021-07-10T11:47:50+00:00

  4.D. ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

  — Tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
  5. C. đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

  –Nguyễn Ái Quốc chọn phương Tây do:

  – Có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái.

  – Khoa học – kĩ thuật và nền văn minh phát triển.

  – Chính quyền thực dân đang đô hộ nhiều dân tộc trên thế giới.

  6. D. Cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân 1953-1954.

  7. B. Sự ra đời Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

  8. D. Hội Liên hiệp thuộc địa.

  9. C. độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương.

  10. D. lấy kinh tế làm trọng điểm.

  — Sau chiến tranh lạnh, nhiều các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm

  11. B. Có vai trò quyết định trực tiếp.

  12. B. Đảng Lao động Việt Nam.

  Một trong những nội dung Đại hội:Đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.
  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )