5^2/1.6 + 5^2/6.11 +…..+ 5^2/26.31(tính nhanh) x + 3/10 = 4/5 2/9 – 3.x = -4/3 (3/5 – x ) + 13/20 = 5/6 (2x – 1/2) =3/4

Question

5^2/1.6 + 5^2/6.11 +…..+ 5^2/26.31(tính nhanh)
x + 3/10 = 4/5
2/9 – 3.x = -4/3
(3/5 – x ) + 13/20 = 5/6
(2x – 1/2) =3/4

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-07-09T22:18:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:19:47+00:00

  1. `5^(2)/1.6+5^(2)/6.11+…+5^(2)/26.31`

  `=5.[(1-1/6)+(1/6-1/11)+…+(1/21-1/26)+(1/26-1/31)]`

  `=5.(1-1/31)`

  `=5.30/31`

  `=150/31`

  2. `x+3/10=4/5`

  `<=>x=4/5-3/10`

  `<=>x=1/2`

  Vậy `x=1/2`

  3. `2/9-3.x=-4/3`

  `<=>-3.x=-4/3-2/9`

  `<=>-3.x=-14/9`

  `<=>-3x=14/27`

  Vậy `14/27`

  4. `(3/5-x)+13/20=5/6`

  `<=>3/5-x=11/60`

  `<=>x=11/60-3/5`

  `<=>-5/12`

  Vậy `-5/12`

  5. `2x-1/2=3/4`

  `<=>2x=5/4`

  `<=>x=5/8`

  Vậy `x=5/8`

  `#Study well`

  0
  2021-07-09T22:19:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a) 5. (5/(1. 6)+ 5/(6. 11)+…+ 5/(26. 31))`

  `= 5. (1- 1/6+ 1/6- 1/11+…+ 5/26- 5/31)`

  `= 5. (1- 1/31)`

  `= 5. 30/31`

  `= 150/31`

  `b) x+ 3/10= 4/5`

  `x= 4/5- 3/10`

  `x= 8/10- 3/10`

  `x= 5/10`

  `x= 1/2`

  `c) 2/9- 3. x= -4/3`

  `3. x= 2/9- (-4/3)`

  `3. x= 2/9- (-12/9)`

  `3. x= 14/9`

  `x= 14/9: 3`

  `x= 14/9. 1/3`

  `x= 14/27`

  `(3/5- x)+ 13/20= 5/6`

  `(3/5- x)= 5/6- 13/20`

  `(3/5- x)= 50/60- 39/60`

  `(3/5- x)= 11/60`

  `x= 3/5- 11/60`

  `x= 36/60- 11/60`

  `x= 25/60`

  `x= 5/12`

  `2x- 1/2= 3/4`

  `2x= 3/4+ 1/2`

  `2x= 3/4+ 2/4`

  `2x= 5/4`

  `x= 5/4: 2`

  `x= 5/4. 1/2`

  `x= 5/8`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )