5x+2/6-2x-1/4=x/3+1 giúp mik vs Thank kiu Mik vote 5

Question

5x+2/6-2x-1/4=x/3+1 giúp mik vs
Thank kiu
Mik vote 5

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-09-06T21:41:00+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T21:42:34+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  TH1 : `5x + 2/6 – 2x – 1/4 = x/3+1`

  `<=>5x-2x+2/6-1/4=x/3+1` $\\$ `<=>3x+1/12=x/3+1` $\\$ `<=> (36x)/12+1/12=x/3+3/3` $\\$ `<=> (36x + 1)/12 = (x + 3)/3` $\\$ `<=> (36x + 1)/12 = [4(x + 3)]/12` $\\$ `=> 36x + 1 = 4(x + 3) <=> 36x + 1 = 4x + 12` $\\$ `<=> 36x – 4x = 12 – 1` $\\$ `<=> 32x = 11 <=> x = 11/32`

  Vậy `S = {11/32}`

  TH2 : `(5x + 2)/6 – (2x – 1)/4=x/3+1` $\\$ `<=>[2(5x+2)]/12-[3(2x-1)]/12=(4x)/12 + 12/12` $\\$ `=> 2(5x + 2) – 3(2x – 1) = 4x + 12` $\\$ `<=> 10x + 4 – 6x + 3 – 4x = 12` $\\$ `<=> 7 = 12(vôlý)`

  Vậy phương trình vô nghiệm , `S = emptyset`

  0
  2021-09-06T21:42:36+00:00

  Đáp án: `S=∅`

   

  Giải thích các bước giải:

   `\frac{5x+2}{6} -\frac{2x-1}{4} =\frac{x}{3} +1`

  `<=> 2(5x+2) -3(2x-1)=4x+12`

  `<=> 10x+4-6x+3=4x+12`

  `<=> 4x+7=4x+12`

  `<=> 7=12` (vô lý)

  Vậy `S=∅`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )